VŠEOBECNÉ PODMIENKY SLUŽBY MREPORTÉR - Zásady ochrany osobných údajov a Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov a ochrane súkromia (Privacy policy)

(ďalej len „Podmienky“)

1. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti registrovaných užívateľov, ktorí si vytvorili účet (ďalej len “Užívateľ”) v mobilnej aplikácii mREPORTÉR (ďalej ako „Aplikácia“) vedených pod účtom spoločnosti OUR MEDIA SR a. s., so sídlom Kalinčiakova 14 083/33, 831 01 Bratislava, IČO: 51 267 055 , IČ DPH: SK2120658001, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa , Vložka 6703/B (ďalej len “Poskytovateľ”) vo vzťahu k predmetu týchto podmienok.

2. Tieto Podmienky predstavujú zmluvu medzi Poskytovateľom a Užívateľom, pričom k uzatvoreniu tejto zmluvy dochádza dokončením registrácie Užívateľom. Bezvýhradná akceptácia Podmienok Užívateľom je podmienkou jeho registrácie. Užívateľ sa registruje (vytvára svoj účet) v mobilnej aplikácii „mREPORTÉR“ (ďalej len „Mobilná aplikácia“), ktorá je voľne k dispozícii na stiahnutie na Google Play alebo Apple App store. Užívateľ vyplní požadované registračné údaje, vysloví súhlas s týmito Podmienkami, čím ich berie na vedomie a súhlasí s nimi a následne dokončí registráciu. Registráciu nesmie uskutočniť a svoj súhlas s Podmienkami nesmie vyjadrovať osoba, ktorá nedosiahla zákonný vek pre uzatvorenie tejto záväznej zmluvy s Poskytovateľom alebo nemá spôsobilosť na právne úkony v potrebnom rozsahu, iba ak by táto osoba doložila vyhlásenie zákonného zástupcu prípadne poručníka o súhlase s takouto registráciou. Takáto osoba, ktorá nespĺňa podmienku potrebného veku alebo spôsobilosti na právne úkony, berie na vedomie, že registrácia Poskytovateľom jej môže byť bez ďalšieho upozornenia zrušená.

3. Cieľom registrácie je najmä možnosť zasielať Poskytovateľovi a/alebo nahrávať či vkladať do infraštruktúry Poskytovateľa príspevky zhotovené spôsobom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach (ďalej len „Príspevky“). Podmienky sa však vzťahujú na všetkých registrovaných Užívateľov, vrátane tých Užívateľov, ktorí nie sú prispievateľmi akýchkoľvek Príspevkov. Príspevkami rozumieme najmä video súbory, audiovizuálne kombinácie, textové súbory, grafika, fotografie, zvuky, hudba, interaktívne prvky, popisy videí a iné materiály. Užívateľ odošle Príspevky Poskytovateľovi elektronickými prostriedkami prostredníctvom Mobilnej aplikácie. Poskytovateľ za týmto účelom poskytuje Užívateľovi oprávnenie na použitie Mobilnej aplikácie a ukladanie Príspevkov v technickej infraštruktúre Poskytovateľa, a to vrozsahu nevyhnutnom pre plnenie účelu zmluvy, teda iba za účelom zhotovenia a odoslania a/alebo nahrania či vloženia Príspevkov Poskytovateľovi.

4. Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek Príspevky, ktoré Užívateľ odošle alebo nahrá či vloží v zmysle predchádzajúceho odstavca, môžu byť umiestnené na sociálnych sieťach a v produktoch vydavateľstva OUR MEDIA SR a C.E.N s. r. o. t.j. najmä na pravda.sk, mediaklik.sk, ta3.com a ďalej odvysielané v spravodajských a/alebo publicistických reláciách Poskytovateľa a televízie ta3, či inak použité v rozsahu licencie podľa tejto zmluvy. Užívateľ zároveň vyhlasuje, že Príspevky vo forme obsahov podľa § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy) vyhotovil pre rozhlasové a televízne spravodajstvo a udeľuje súhlas a privolenie s ich zverejnením a použitím Poskytovateľom. Užívateľ zároveň udeľuje Poskytovateľovi súhlas a privolenie na poskytnutie Príspevkov spolupracujúcemu subjektu Poskytovateľa, spoločnosti C.E.N, so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35780886, IČ DPH: Sk2020276852, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka 21029/B (ďalej ako „Spolupracovník Poskytovateľa“) a to za účelom použitia a zverejnenia Príspevkov na webovej stránke, audiovizuálnej službe na požiadanie alebo televíznej programovej službe prevádzkovanej Spolupracovníkom Poskytovateľa.

5. Užívateľ berie na vedomie, že uzatvorením zmluvy mu nevzniká nárok na ukladanie akýchkoľvek ním vytvorených Príspevkov na webových stránkach pravda.sk, mediaklik.sk a ta3.com, ani na odvysielanie v spravodajských a/alebo publicistických reláciách Poskytovateľa alebo Spolupracovníka Poskytovateľa. Užívateľ berie ďalej na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený akékoľvek Príspevky odmietnuť a/alebo nezverejniť. Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo na odstránenie Príspevkov Užívateľa, akejkoľvek jeho časti alebo profilu (účtu) Užívateľa.

6. Užívateľ vyhlasuje a garantuje, že ním ukladané Príspevky nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky ani iného štátu, ktorého právny poriadok sa na konkrétny Príspevok alebo jeho vytvorenie aplikuje. Užívateľ sa ďalej zaväzuje k tomu, že nebude umiestňovať, ukladať a šíriť Príspevky, súbory a iné informácie, ktoré najmä:

a) porušujú práva duševného vlastníctva (autorské práva, práva súvisiace s právom autorským alebo priemyselné práva) iných osôb; spôsobom svojho spracovania a svojímobsahom zasahujú do cti, ľudskej dôstojnosti, dobrého mena právnickej osoby a základných práv a slobôd tretích osôb,

b) smerujú k nekalému súťažnému konaniu, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pričom môžu spôsobiť ujmu iným súťažiacim alebo zákazníkom;

c) obsahujú neoprávnene použité ochranné známky, obchodné mená a chránené označenia pôvodu, ku ktorým prináleží výhradné právo inému alebo akékoľvek označenia s ním zameniteľné;

d) obsahujú pasáže zvádzajúce iných k fajčeniu, užívaniu alkoholu alebo inej omamnej alebo návykovej látky alebo ich v tom podporujú alebo k užívanie takej látky inak podnecujú alebo schvaľujú;

e) obsahujú pasáže vyhrážajúce sa iným osobám alebo skupine obyvateľov usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody;

f) obsahujú pasáže hanobiace niektorý národ, jeho jazyk, niektorú etnickú skupinu alebo rasu, alebo skupinu obyvateľov republiky pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo pre to, že sú bez vyznania;

g) obsahujú pasáže podnecujúce k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov;

h) obsahujú poplašnú správu, ktorá je nepravdivá alebo zavádzajúca;

i) obsahujú pornografiu;

j) obsahujú nepravdivý údaj o inom, ktorý môže v značnej miere ohroziť jeho úctu u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobiť inú vážnu ujmu;

k) podporujú alebo propagujú hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu nenávisť voči inej skupine osôb, alebo verejne prejavujú sympatie k týmto hnutiam;

l) popierajú, spochybňujú, schvaľujú alebo sa snažia ospravedlniť nacistické alebo komunistické genocídy alebo iné zločiny nacistov alebo komunistov proti ľudskosti.

7. Užívateľ vyhlasuje a garantuje, že Príspevok/Príspevky poskytnuté Poskytovateľovi spĺňajú nasledujúce požiadavky:

a) sú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne iného štátu, ktoré sa aplikujú na Príspevky a ich vytváranie;

b) nezasahuje a neporušuje osobnostné práva fyzickej osoby alebo práva na ochranu dobrého mena právnickej osoby chránené podľa zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), najmä právo na meno, podobu a súkromie a právo na ochranu dobrej povesti právnickej osoby v zmysle občianskeho zákonníka. Pri Príspevkoch s prvkami chránených osobnostných práv Užívateľ disponuje písomným súhlasom dotknutých osôb na vytvorenie a použitie príspevku spôsobom podľa týchto Podmienok;

c) sú vytvorené pri zachovaní objektívneho prístupu k udalostiam a informáciám, nie sú obsahovo pozmenené a upravené a dávajú verný obraz udalosti zobrazenej v Príspevku;

d) bol dodržaný autorský pôvod vkladaného Príspevku, ktorý musí byť jedinečným výsledkom vlastnej tvorivej činnosti Užívateľa ako autora. Užívateľom uvedené informácie o čase, obsahu, mieste deja, veciach a osobách zobrazených v Príspevku sú presné a pravdivé;

e) Príspevok neobsahuje žiadne skryté obchodné oznámenia, žiadne sponzorské príspevky, reklamu ani žiadne umiestnenia produktov. Užívateľ si je ďalej vedomý toho, že nesmie do Príspevkov vkladať akúkoľvek reklamu, pričom za reklamu sa považujú aj odkazy na akékoľvek iné webové stránky než pravda.sk, mediakli.sk a ta3.com. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený umiestňovať reklamu v rámci použitia príspevku bez obmedzenia a podľa vlastného uváženia.

8. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za dodané Príspevky a za dôsledky ich vytvorenia a zaslania a/alebo zverejnenia. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že Príspevky nebudú obsahovať skutočnosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov tretích osôb alebo ktoré sú v rozpore Podmienkami alebo dobrými mravmi. Partner sa zaväzuje, že obsah Príspevkov bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä, že bude v súlade so zákonom č. 264/2022 o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.185/2015 Z.z. Autorským zákonom (ďalej ako „Autorský zákon“ alebo „AZ“), s ustanoveniami § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými predpismi. V prípade, že tento záväzok bude zo strany Užívateľa porušený, tento znáša všetky prípadné sankcie a právne následky spojené s porušením práv a právom chránených záujmov tretích osôb, alebo s porušením právneho poriadku Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

9. Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu a plniť povinnosti z nej vyplývajúce. Poskytovateľ je oprávnený ale nie povinný Príspevky použiť v rozsahu dohodnutom touto zmluvou, a to bez obmedzenia. Užívateľ vyhlasuje, že nemá a neuplatňuje a nebude si uplatňovať voči Poskytovateľovi žiadne nároky súvisiace s použitím Príspevkov podľa tejto zmluvy a Príspevky poskytuje Poskytovateľovi dobrovoľne a bezodplatne. Užívateľ ďalej vyhlasuje, že Príspevky nie sú ďalej zaťažené žiadnymi právami tretích osôb, z ktorých by vyplývali finančné povinnosti voči Poskytovateľovi. V prípade, že akákoľvek osoba uplatní v súvislosti s Príspevkom Užívateľa, jeho použitím či jeho obsahom peňažné nároky, či už voči Poskytovateľovi alebo Užívateľovi, je výlučne a len Užívateľ povinný tieto nároky bezodkladne uspokojiť.

10. Priestor Poskytovateľa určený pre umiestnenie a prevádzkovanie Príspevkov Užívateľa nie je určený na zálohovanie dát. Poskytovateľ nie je povinný zálohovať Príspevky a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek priamo či nepriamo vzniknutú škodu alebo inú ujmu spôsobenú ich zničením, poškodením alebo odstránením.

11. V prípade, že sa Užívateľ dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito Podmienkami, bude zmluva medzi ním a Poskytovateľom bezodkladne ukončená a Poskytovateľ je oprávnenýokamžite zrušiť účet Užívateľa. Užívateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú Poskytovateľovi použitím Príspevku spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

12. Pri registrácii je Užívateľ povinný uvádzať do registračného formulára iba pravdivé a úplné údaje. Pri Príspevku a jeho použití a zverejnení je Používateľ povinný uviesť osobné údaje autora tohoto Príspevku v požadovanom rozsahu, ak o to Užívateľ požiada. V opačnom prípade bude Príspevok zverejnený a použitý bez uvedenia/označenia autora Príspevku. Užívateľ berie na vedomie, že je oprávnený posielať iba Príspevky, ktoré vytvoril sám, teda je ich autorom. Ak sú v Príspevku zachytené osobnostné atribúty alebo prejavy osobnej povahy Užívateľa ako autora Príspevku, Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi povolenie na použitie týchto svojich osobnostných atribútov alebo prejavov osobnej povahy v rozsahu poskytnutej licencie k danému Príspevku na dobu neurčitú. Užívateľ vyhlasuje a garantuje, že Príspevok bude vytvorený tak, aby nedošlo k neoprávnenému zásahu do práv duševného vlastníctva ani do osobnostných práv tretích osôb. Pri Príspevkoch s prvkami chránených osobnostných práv, Užívateľ deklaruje a/alebo zaväzuje sa zabezpečiť a/alebo disponuje výslovnými písomnými súhlasmi všetkých dotknutých osôb na vyhotovenie a použitie Príspevkov v súlade s Podmienkami.

13. Užívateľ udeľuje týmto Poskytovateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním Užívateľom poskytnutých osobných údajov. Užívateľ poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje pri registrácii Užívateľa za účelom ich zhromažďovania, spracovania a uchovávania. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú všetky údaje zhromažďované a spracovávané Poskytovateľom pre účely ich zverejnenia v súvislosti s Príspevkami Užívateľa, zaradenia Užívateľa do databázy a jeho vedenia v jej rámci, pre účely komunikácie s Užívateľom v záležitostiach týkajúcich sa ním vložených Príspevkov a priameho oslovovania Užívateľa za účelom budúcej spolupráce. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Užívateľ Poskytovateľovi na dobu neurčitú a tento súhlas môže byť Užívateľom kedykoľvek odvolaný bez uvedenia dôvodu, a to formou doporučeného listu adresovaného do sídla Poskytovateľa s obsahom, z ktorého bude jednoznačne vyplývať odvolanie súhlasu Užívateľa so spracovaním osobných údajov. V takom prípade si Poskytovateľ vyhradzuje právo zrušiť registráciu Užívateľa, ak nebude ďalej technicky možné zabezpečovať povinnosti a plnenia Poskytovateľa podľa týchto Podmienok. Poskytovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahunevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli získané.

14. Užívateľ touto zmluvou udeľuje Poskytovateľovi neodvolateľné, vecne, časovo a územne neobmedzené oprávnenie na výkon práva použiť každý Príspevok sprístupnený Poskytovateľovi spôsobom popísaným v čl. 2 týchto Podmienok, a to ako celok alebo ktorúkoľvek jeho časť (ďalej len „licencia“), za podmienok ďalej stanovených v tejto zmluve. Licencia sa udeľuje bezodplatne. Licencia je poskytnutá ako výhradná, umožňujúca použitie Príspevkov alebo ktorejkoľvek jeho časti všetkými spôsobmi použitia v zmysle §19 Autorského zákona, na celú dobu trvania majetkových práv k Príspevku (vrátane všetkých prípadných autorských diel a/alebo umeleckých výkonov a/alebo iných predmetov ochrany tvoriacich jeho súčasť) a bez iného obmedzenia, najmä územného, jazykového, technologického, množstevného, formátu či účelu použitia, a to všetko v pôvodnej podobe alebo po spracovaní, pretvorení či inej zmene, samostatne alebo v súbore alebo v spojení s iným autorským dielom či prvkami, resp. pri použití (vrátane zaradenia do) audiovizuálneho diela (t. j. ako diela audiovizuálne použitého) alebo iného audiovizuálneho záznamu či autorského diela alebo pri použití (vrátane zaradenia do) zvukového záznamu alebo iného materiálu; a to všetko spoločne s nasledujúcimi oprávneniami na použitie Príspevku, resp. ktorejkoľvek jeho časti (ktorú je majiteľ licencie oprávnený využiť sám aj prostredníctvom tretej osoby):

(i) na ľubovoľné spracovanie, pretvorenie či inú zmenu, vrátane vytvárania ľubovoľných zostrihov (ii) na spojenie s ľubovoľným autorským dielom alebo prvkom odlišným od Príspevku Užívateľa, (iii) na zaradenie do ľubovoľného audiovizuálneho diela alebo iného audiovizuálneho záznamu či autorského diela alebo súboru, zvukového záznamu alebo iného materiálu a (iv) na zaznamenávanie pre prvotný audiovizuálny záznam, na dabovanie a vytvorenie titulkov (v) na použitie iba obrazovej zložky alebo iba zvukovej zložky; a ďalej tiež spoločne s nasledujúcimi oprávneniami:

(vi) označiť programový obsah, ktorého súčasťou bude Príspevok, resp. jeho časť, pri jeho sprostredkovaní verejnosti logom alebo iným označením prevádzkovateľa televízneho vysielania/vysielateľa alebo prevádzkovateľa audiovizuálnej služby na požiadanie, vrátane textových, obrazových a/alebo iných informácií, a to ľubovoľne často; a (vii) prerušovať taký programový obsah reklamnými a/alebo inými vstupmi a/alebo ich oznamovať v delenom alebo inak upravenom obraze obsahujúcom v oddelenej časti reklamu, sponzoring, selfpromotiona/alebo iné textové a/alebo obrazové informácie; za delený obraz sa považuje takisto prekrytie časti obrazu uvedenými informáciami; súčasťou tohto oprávnenia je takisto súhlas s prípadným umiestnením produktu do takého programového obsahu v zmysle zákona 264/2022 o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to i dodatočným (viii) použiť pre účely reklamy a propagácie programového obsahu, a to prípadne vrátane použitia mena autora;

ix) na verejné vykonanie podľa § 26 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. , Autorský zákon, na verejný prenos podľa § 27 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon najmä vysielaním televízií (§ 28 AZ), retransmisiou televízneho vysielania (§ 29 AZ), a sprístupňovaním príspevku spôsobom, že ktokoľvek môže mať k Príspevku, resp. jeho časti prístup na mieste a v čase podľa vlastnej voľby najmä počítačovou alebo podobnou sieťou (§ 30 AZ),

x) na všetky ostatné spôsoby použitia, napr. rozmnožovaním (§ 21 AZ), rozširovaním (§ 22 AZ); prenájmom rozmnoženín a/alebo vypožičiavaním rozmnoženín (§ 24 AZ),

xi) na akékoľvek použitie pri splnení podmienok náhodného použitia diela podľa § 55 AZ alebo v tzv. druhom pláne (t. j. napr. ako vedľajšia súčasť zobrazeného deja), vrátane práva poskytovania či postupovania oprávnení podľa tohoto písmena tretím osobám.

15. Poskytovateľ je oprávnený Príspevky ľubovoľne spracovávať, meniť, upravovať, spájať s inými autorskými dielami, tvoriť databázy diel či vytvárať z nich diela odvodené.

16. Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný Príspevok a udelenú licenciu využívať.

17. Poskytovateľ je oprávnený oprávnenie a povolenie tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti, za odplatu alebo bezodplatne poskytnúť tretej osobe formou sublicencie, vrátane alebo bez oprávnenia na ďalšie poskytnutie, resp. poskytovania (úplne alebo sčasti, za odplatu alebo bezodplatne), a tiež (ii) Poskytovateľ je oprávnený oprávnenie tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti, za odplatu alebo bezodplatne odovzdať tretej osobe formou postúpenia licencie, vrátane alebo bez oprávnenia na ďalšie odovzdanie, resp. odovzdávanie (úplne alebo sčasti, za odplatu alebo bezodplatne). Pokiaľ bude Príspevok alebo jeho časť zaradený alebo spojený s iným dielom, Poskytovateľ je oprávnený ľubovoľne poskytovať a/aleboodovzdávať oprávnenia k takým dielam, bez akéhokoľvek obmedzenia, za odplatu alebo bezodplatne.

18. Užívatelia súhlasia s tým, že nebudú získavať prístup k Príspevkom za akýmkoľvek iným účelom než pre svoje osobné nekomerčné použitie.

19. Zmluva uzatvorená podľa týchto Podmienok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu, podmienok, parametrov či vlastností ktorejkoľvek z poskytovaných služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok. Na zmenu Podmienok je Poskytovateľ povinný Užívateľa upozorniť najneskôr 15 dní vopred. V prípade, že užívateľ najneskôr do 10 dní od upozornenia na zmenu zmluvných dohôd nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí, budú sa vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom naďalej riadiť zmenenými Podmienkami; v opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený zmluvu jednostranne ukončiť, a to k 10. dňu odo dňa upozornenia Užívateľa na zmenu Podmienok. Uzavretá zmluva medzi Užívateľom a Poskytovateľom bude ukončená ku dňu platnosti a účinnosti nových Podmienok v prípade, ak Užívateľ vyjadril v lehote podľa tohto bodu svoj nesúhlas s novým znením Podmienok. Ukončením zmluvy nezaniká licencia na použitie Príspevkov udelená Užívateľom podľa bodu 14 týchto podmienok pred okamihom zániku tejto zmluvy alebo vyjadrením nesúhlasu Užívateľa s novým znením Podmienok.

20. Zmluvu je tiež možné ukončiť výpoveďou, resp. zrušením účtu Užívateľa, a to z vôle Užívateľa alebo Poskytovateľa. Zmluva je tak ukončená najmä okamihom, kedy Užívateľ prejaví vôľu zrušiť účet v rámci užívateľského prostredia a jeho prejav vôle je doručený Prevádzkovateľovi. Výpoveďou Zmluvy nezaniká licencia pre použitie Príspevkov Užívateľa Poskytovateľom, ktorá bola v súlade s týmito Podmienkami udelená pred okamihom zrušenia účtu Užívateľa.

Zásady ochrany osobních údajů a Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov a ochrane súkromia

Spoločnosť OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava IČO: 51 267 055 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, VI. Vložka č. 6703/B ako prevádzkovateľ webovej stránky/webových stránok spracováva osobné údaje:

 • za účelom informovania verejnosti pomocou masovokomunikačných prostriedkov a na základe zákona, t.j. podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006) (ďalej ako „GDPR“), čo je ekvivalentné ustanovenie k § 13 ods. 1 písm. c) Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), kde právnym základom je podľa metodiky Úradu na ochranu osobných údajov SR ustanovenie § 78 ods. 2 Zákona. Zdrojom informácií zverejnených na webových stránkach spoločnosti OUR MEDIA SR a.s., sú okrem iného aj tlačové agentúry (SITA, TASR, ČTK, Reuters) a iné možné zdroje;
 • Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, ak užívateľ je používateľom služieb spoločnosti OUR MEDIA SR a.s. alebo je užívateľ klientom alebo zákazníkom, s ktorým je spoločnosť v zmluvnom vzťahu a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 • Za účelom zabezpečenia oprávnených záujmov spoločnosti OUR MEDIA SR v súvislosti s vývojom produktov, služieb, zaistením bezpečnosti a stability systémov, ďalej za účelom štatistiky a merania návštevnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • Za účelom a v súvislosti s oprávnenými záujmami tretích strán – partnerov spoločnosti OUR MEDIA SR a.s. a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • plnenie zákonných povinností spoločnosti OUR MEDIA SR a.s., napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a pod..

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie osobných údajov potrebný súhlas, najmä v súvislosti s použitím osobných údajov na marketingové účely a pod., spracovanie osobných údajov prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti OUR MEDIA SR, a.s. predchádzajúci výslovný súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel. Užívateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo zmeniť rozsahu udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. sprístupňuje údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia);
 • Poradcom v oblasti daní, práva alebo účtovníctva;
 • Štátnym orgánom ( napr. polícia, prokuratúra, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.) na základe žiadosti alebo príkazu.

Vyššie vymedzené subjekty sú zmluvne zaviazané dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov alebo im táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.

Osobné údaje neprenášame do inej krajiny s cieľom ich spracovania, ale je možné, že budú v týchto krajinách dostupné, vzhľadom na povahu internetu. Používanie procesov a technológií za štatistickým účelom spoločnosti OUR MEDIA SR a.s. a jej partnerom umožňuje zvýšiť relevanciu ponúkaných produktov, služieb a kampaní a pomáha tak poskytovať užívateľom viac relevantný obsah. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť a upozorniť, že používanie týchto služieb môže mať za následok spracovanie súborov cookies mimo EÚ alebo EHP (najmä Google Analytics). V niektorých krajinách to znamená riziko, že k údajom bude možné získať prístup z bezpečnostných a monitorovacích dôvodov bez toho, bol užívateľ o tomto spracovaní informovaný alebo si mohol uplatniť svoj právne nároky. Rovnako nie je možné zaručiť, že užívateľ si v tretej krajine bude môcť uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby u týchto partnerov.

Osobné údaje spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. uchováva len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. mala byť schopná sa brániť proti právnym nárokom, a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu. V prípade poskytnutia osobných údajov v súvislosti používania služieb spoločnosti OUR MEDIA SR a.s., sú poskytnuté osobné údaje používané po dobu trvania využívania služby a následnej primeranej lehoty vo forme záloh prevádzkových údajov. Ak sú osobné údaje spracúvané na náklade súhlasu dotknutej osoby, tieto sú spracovávané len dovtedy, kým nepríde k odvolaniu súhlasu s výnimkou osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané v nevyhnutnom rozsahu aj po odvolaní súhlasu, ak na to má spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že osobné údaje boli počas trvania súhlasu spracúvané oprávnene alebo na účel ochrany oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporov. Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. pri určení primeranosti doby spracovania vychádza z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti, (ii) z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na webové stránky, siete a/alebo služby spoločnosti OUR MEDIA SR, a.s. a na detekciu iných bezpečnostných incidentov, (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Na webových stránkach spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. spracúva aj údaje ako napr. rôzne online identifikátory a údaje súvisiace s aktivitou užívateľa na webových stránkach, ktoré zvyčajne samotné nie je možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť a ako ho nastaviť je uvedené v texte ako používame cookies.

Osobné údaje nepoužívame pri automatizovanom rozhodovaní ani pri profilovaní.

Spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. kladie dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia užívateľov webových stránok. Z tohto dôvodu informuje užívateľov o rozsahu osobných údajov, ktoré spracúva ako aj o účele použitia a dobe spracovávania osobných údajov, vrátane informácií o tom, ako môže užívateľ overiť rozsah spracovávaných osobných údajov a tiež ako môže ovplyvniť rozsah a účel spracovania osobných údajov.

V prípade, ak nie je na konkrétnej webovej stránke uvedené inak, osobné údaje užívateľa sú/môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy v súvislosti s poskytnutím konkrétneho produktu alebo služby spoločnosti OUR MEDIA SR a.s.;
 • ochrana práv a oprávnených záujmov spoločnosti OUR MEDIA SR a.s. alebo jej partnerov;
 • zaistenie stability a bezpečnosti systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie údajov nachádzajúcich sa webových stránkach;
 • štatistické účely spočívajúce v meraní návštevnosti webových stránok, preferencií užívateľov alebo zobrazovaného obsahu;
 • vývoj a zlepšovanie funkcionality a užívateľskej prívetivosti webových stránok a služieb;
 • v prípade organizovania spotrebiteľských súťaží na plnenie povinností organizátora súťaže;
 • na cielené zobrazovanie reklamy podľa preferencií a záujmov užívateľa;
 • na riešenie sťažností, podnetov, návrhov užívateľov a vyjadrenie sa k položeným otázkam alebo žiadostiam;
 • na žurnalistické účely, t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie.

V uvedených prípadoch pracuje spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. s údajmi používateľov v takej podobe, forme a s takým obsahom, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby (napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Mobilná aplikácia mReportér umožňuje používateľom zaregistrovať svoje konto v mobilnej aplikácii mReportér. Na registráciu a používanie aplikácie mReportér je potrebný súhlas s vyššie uvedenými licenčnými podmienkami. Používateľ môže svoje konto kedykoľvek vymazať. Údaje účtu nie sú verejne prístupné.

Dotknutá osoba, t.j. osoba ktorej osobné údaje spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. spracováva, má právo:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov v prípade osobných údajov konkrétnej dotknutej osoby v konkrétnej situácii a spracúvaní osobných údajov, ktoré sa osoby týka;
 • na opravu a na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • na obmedzenie spracúvanie osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe udeleného súhlasu má dotknutá osoba právo na odvolanie súhlasu udeleného v zmysle článku 6 ods.1 písm. a) GDPR;
 • právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné a ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu alebo uzatvorenej zmluvy a ak sa spracúvanie uskutočňuje automatizovanými prostriedkami;
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 01 Bratislava, Slovenská republika, webová stránka: www.uoou.sk.

Zdieľaním svojej polohy používateľ umožňuje spoločnosti OUR MEDIA SR a. s. cielene kontaktovať užívateľa pomocou push notifikácie. Údaje o polohe sa nikde verejne neukladajú a pravidelne sa vymazávajú, aby boli v súlade s GDPR. Používateľ má možnosť svoje údaje o polohe kedykoľvek nezdieľať.

V Bratislave 24. 5. 2023