#Sojuz

kozmonauti

Kozmonauti leteli v stredu z ISS na Zem po pamäti

Svet 13.09.2013 22:52