#Tambora
sopka, Tambora,

Sopka, ktorá zatienila Napoleona. Doslova

Rozhovory 28.05.2015 11:30