Noviny
Inzercia v tlačenom denníkuDenník Pravda
Kontakt
Príjem inzercie +421 2 4959 6285 +421 2 4959 6292 +421 2 4959 6365
Kontakt
Vedúca inzertnej kancelárie Adriana Danková +421 2 4959 6285
Kontakt
Key Account Manager, Zahraničná inzercia Peter Hejduk +421 2 4959 6253 +421 918 721 204
Kontakt
Manažérka inzercie Bratislava Xénia Valentová +421 2 4959 6242 +421 908 968 069
Kontakt
Manažérka inzercie Bratislava Mária Szalaiová +421 905 719 106
Web
Inzercia na webochPravda.sk, Varecha.sk, AhojMama.sk, Birdz.sk
Kontakt
Junior digital specialist Mikuláš Kvetan +421 905 244 022
Kontakt
Manažér predaja Mária Szalaiová +421 905 719 106
Cenníky internetovej reklamy 
Kontakt
Vedúca inzertnej kancelárie - Avizo.sk Adriana Danková +421 2 4959 6285
Kontakt
Manažér inzercie - Avizo.sk Martin Galbavý +421 2 4959 6152
Cenníky reklamy na Avizo.sk 
Web
Video reklamy TV Pravda, TV Varecha
Kontakt
Junior digital specialist Mikuláš Kvetan +421 905 244 022
Kontakt
Manažér predaja Mária Szalaiová +421 905 719 106
Cenníky video reklamy 
Spracovanie osobných údajov
P E R E X, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom objednania a zverejnenia inzercie a na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. Vaše osobné údaje budú vymazané po uplynutí doby, ktorá je určená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (preukázateľnosť vynaložených nákladov). Máte právo požadovať prístup, opravu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. a za týmto účelom kontaktujte zodpovednú osobu e-mailom na adrese dpo@perex.sk alebo listom adresovaným spoločnosti P E R E X, a. s..