Noviny
Inzercia v tlačenom denníkuDenník Pravda
Kontakt
Príjem inzercie +421 905 737 572
Kontakt
Referent inzercie Ľubica Šulejová +421 905 452 794
Kontakt
Head of Print Ľuboš Borovský +421 905 848 821
Kontakt
Key Account Manager, Zahraničná inzercia Peter Hejduk +421 918 721 204
Kontakt
Manažér inzercie print a web Xénia Valentová +421 908 968 069
Kontakt
Manažérka inzercie regióny Lívia Dvorská +421 905 530 052
Web
Inzercia na webochPravda.sk, Varecha.sk, AhojMama.sk, Mediaklik.sk
Kontakt
Head of Online Advertising Radovan Gašparík +421 905 898 852
Kontakt
Senior Digital Specialist Mikuláš Kvetan +421 905 244 022
Cenníky internetovej reklamy 
Kontakt
Key Account Manager Miriam Puhová +421 905 719 106
Kontakt
Senior Digital Specialist Andrea Hevešová +421 908 978 435
Prezentácia OUR MEDIA SR
Web
Video reklamy TV Pravda, TV Varecha
Kontakt
Head of Online Advertising Radovan Gašparík +421 905 898 852
Kontakt
Key Account Manager Miriam Puhová +421 905 719 106
Cenníky video reklamy 
Spracovanie osobných údajov
COPYRIGHT OUR MEDIA SR a. s.., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom objednania a zverejnenia inzercie a na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. Vaše osobné údaje budú vymazané po uplynutí doby, ktorá je určená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (preukázateľnosť vynaložených nákladov). Máte právo požadovať prístup, opravu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. a za týmto účelom kontaktujte zodpovednú osobu e-mailom na adrese dpo@ourmedia.sk alebo listom adresovaným spoločnosti COPYRIGHT OUR MEDIA SR a. s..